Show menu

STATUT

STATUT SLOVENSKEGA KONZULARNEGA ZBORA

 

Člen 1

Slovenski konzularni zbor, skrajšano SKZ, angl. Association of Honorary Consuls in Slovenia, je združenje, ki na prostovoljni osnovi združuje častne konzule, ki delujejo v Sloveniji.

 

Člen 2

Operativni sedež društva je vselej tam, kjer ima svojo pisarno predsednik Združenja.

 

Člen 3

Združenje je prostovoljno, neprofitno, nevladno, nepolitično in nereligiozno združenje.

 

Člen 4

Poslanstvo

Poslanstvo častnih konzulov je pospeševanje in krepitev kakovostnih odnosov med Slovenijo in državami, ki jih zastopamo.

V Združenju se povezujemo z namenom, da skupaj krepimo ugled delovanja častnih konzulov v Sloveniji.

Naš ugled krepimo tako, da vse svoje aktivnosti opravljamo na visoki ravni, , v skladu z nalogami, ki nam jih nalagajo naše države (pošiljateljice) in v skladu s pravnim redom v Sloveniji.

V združenju častni konzuli izmenjujemo svoje izkušnje pri delu, mnenja in ocene medsebojnih odnosov in odnosov z organi v Sloveniji, dajemo pobude in predloge za izboljšanje odnosov z oblastmi in institucijami v Sloveniji.

S kakovostnim in poštenim delom ter z ustreznim javnim nastopanjem, častni konzuli, člani Združenja, dvigujemo ugled držav, ki jih zastopamo in hkrati krepimo ugled delovanja častnih konzulov.

Pri svojem delu si častni konzuli, člani Združenja, po potrebi pomagamo z informacijami in nasveti.

 

Člen 5

Aktivnosti

a. Kakovostne odnose med državami, ki jih zastopamo in Slovenijo, gradimo in pospešujemo predvsem z

- Vzpostavljanjem kakovostnih stikov med ljudmi in institucijami

- Izmenjavo dobrih praks in strokovnjakov

- Predlaganjem konkretnih projektov in sodelovanjem pri realizaciji teh projektov

 

b. Področja, na katerih smo še posebej aktivni, so: gospodarstvo, izobraževanje, znanost, inovacije, nove tehnologije, kultura in številna druga področja.

 c. Pri opravljanju svojih aktivnosti se častni konzuli po potrebi povezujemo z Ministrstvom za zunanje zadeve R. Slovenije in drugimi resornimi ministrstvi, kot so Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, ter drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, kot so Gospodarska zbornica Slovenije, univerze in druge pomembne institucije.

 d. Izmenjava državnih delegacij in predstavnikov z vseh področij gospodarskega, kulturnega in športnega življenja ima še poseben pomen. S poglabljanjem odnosov, izmenjavo znanja in promocijo tehnologij, bomo konzuli širili tržišča za slovenske proizvode, in s tem usmerjali slovensko gospodarsko sodelovanje na nove trge in področja.

 

Člen 6

Članstvo v Združenju je prostovoljno. Člani Združenja so častni konzuli v Sloveniji, ki so zaprosili za članstvo. Prošnjo za članstvo odobri Izvršni odbor združenja. Članarine ni. Morebitne stroške poravnamo člani društva sami.

Bivši častni konzuli lahko ostanejo častni člani Slovenskega konzularnega zbora.

 

Člen 7

Organi združenja

Združenje ima naslednje organe:

- Zbor

- Izvršni odbor

 

Zbor združenja se sestane po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Zbor skliče predsednik Združenja po svoji presoji ali na predlog treh članov Izvršnega odbora.

Naloge Zbora združenja so:

- Sprejem Statuta

- Ocena ali sta delovanje in ugled častnih konzulov v Sloveniji v skladu s členoma 4 in 5 tega Statuta

- Morebitni dogovor o nekaterih skupnih aktivnostih, ki lahko okrepijo rezultate in ugled častnih konzulov

- Volitve predsednika in članov izvršnega odbora Združenja

- Določanje in spremljanje dela izvršnega odbora

 

Vse odločitve Zbor sprejema soglasno. Če so mnenja posameznih članov različna, je pri ponovnem glasovanju potrebna 2/3 večina.

 

Izvršni odbor Združenja ima 5 članov (alternativa: 3). Sestavljajo ga:

- Predsednik Združenja

- Dva podpredsednika, od katerih je en pretekli predsednik

- Dva člana

 

Mandat predsednika in članov izvršnega odbora je 2 leti. Izvoljeni so lahko večkrat.

Naloge predsednika Združenja in izvršnega odbora so:

- krepitev dobrih odnosov z institucijami iz člena 5/c

- predlaganje aktivnosti, ki krepijo ugled častnih konzulov in njihove dosežke

- priprava Zbora združenja

- izvrševanje sklepov Zbora

- predlaganje prenehanja članstva v Združenju članu, ki ne deluje v skladu s členoma 4 in 5

 

Naloge posameznih članov izvršnega odbora razdeli predsednik Združenja.

Izvršni odbor sprejema vse odločitve s konsenzom.

 

Člen 8

Združenje preneha z delovanjem po sklepu Zbora. Posamezni člani Združenja lahko izstopijo kadar koli bodisi po svoji presoji ali pa izstop predlaga Izvršni odbor.

Statut je bil sprejet na zboru Združenja dne _____________