SI
Show menu

POLITIKA KAKOVOSTI, RAVNANJA Z OKOLJEM IN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Mednarodne izkušnje pri načrtovanju in izvedbi projektov s področja tehnološke opreme, energetike, ekologije, logističnih sistemov in gradbeništva v podjetju Riko, d.o.o. povezujemo z najvišjimi strokovnimi standardi in natančno ter premišljeno obravnavo pričakovanj naročnikov. Svoje delovanje širimo tudi na nova tržišča in področja, na katerih se pojavljajo potrebe po celovitih rešitvah za uvedbo modernih, produktivnejših in okolju prijaznejših tehnologij za proizvodnjo izdelkov ali procesno industrijo.

Nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujemo na vseh področjih. Pri izvajanju projektov posebno pozornost namenjamo okoljski odgovornosti, odgovornosti glede varnosti in zdravja ljudi, upoštevamo in dosledno spoštujemo zakonodajo na področju okolja ter varnosti in zdravja pri delu.

Zavedamo se, da ima naša dejavnost vpliv tako na kakovost izvedenih projektov in dobavljene opreme kot tudi na okolje. Prav tako ima lahko naša izvedba storitev vpliv na varnost in zdravje ljudi, ki izvajajo dela v imenu naše družbe.

Politika podjetja, katere primernost vodstvo stalno spremlja, vrednoti in spreminja na osnovi doseženih ciljev, upošteva vizijo razvoja dejavnosti podjetja in opredeljuje načela, na katerih gradimo in razvijamo sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem in sistem varnosti in zdravja pri delu, vključujoč zaveze za nenehno izboljševanje vseh sistemov. Zavedamo se, da brez aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih v podjetju in tistih, ki delajo v imenu podjetja, ni uspešnega izvajanja politike.

Zaposleni so s politiko podjetja seznanjeni prek intraneta, zainteresirani javnosti je dostopna na spletni strani podjetja.

Glavna načela politike podjetja so:

 • stalno spremljanje potreb trga in prilagajanje naših sposobnosti, ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za sodelavce,
 • zagotavljanje stalnega strokovnega usposabljanja sodelavcev podjetja,
 • spodbujanje in motiviranje sodelavcev za samostojno odgovorno vodenje aktivnosti,
 • zagotavljanje ekonomsko upravičenega nivoja kakovosti na vseh ravneh poslovanja,
 • stalno usklajevanje sistemov vodenja z veljavnimi zakonskimi in ostalimi zahtevami glede kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja pri delu, ter z dobro poslovno prakso,
 • partnersko sodelovanje s ključnimi dobavitelji, izvajalci storitev,
 • negovanje stikov s ključnimi naročniki in spremljanje njihovega zadovoljstva,
 • stalno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti s ciljem dobičkonosnega poslovanja,
 • seznanjanje partnerjev z našo politiko vodenja (podpis izjave, s katerim potrjujejo, da so bili seznanjeni z zahtevami našega podjetja in da jih bodo upoštevali),
 •  izbiranje izvajalcev in podizvajalcev, ki imajo certificiran sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 in sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001; pri izvajalcih, ki nimajo certifikata za ta sistema, vodja projekta skrbi za nadzor in usmerjanje pri delih teh izvajalcev oz. podizvajalcev,
 • zagotavljanje stalnega usposabljanja in informiranja oseb, ki delajo za Riko, d.o.o ali v njegovem imenu, s ciljem izboljševanja zavedanja pomembnosti okolju prijaznega ravnanja ter varnosti in zdravja pri delu (nadzor nad usposobljenostjo podizvajalcev za varno delo predstavljajo dokazila o usposobljenosti za delo, ki ga bodo opravljali v imenu podjetja Riko),
 • vsi zaposleni (tudi tisti, ki delajo v imenu podjetja) se morajo zavedati svojih obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.

 

V Ljubljani, 24. 3. 2017
Direktor:
Janez Škrabec