SI
Show menu

Novice

Pričeli z izgradnjo CERO Slovenska Bistrica

20. 7. 2011
Za izvedbo storitve projektiranja, dobave opreme, gradnje, poskusnega obratovanja ter predaje v obratovanje in upravljanje projekta CERO Slovenska Bistrica smo bili v Riku izbrani za izvajalca del, skupaj s partnerjema Granit d.d. Slovenska Bistrica in Drava vodnogospodarsko podjetje, d.d. Ptuj. Danes smo pričeli z gradbenimi deli. 
Po pregledu stanja na območju predvidene gradnje, opravljenih izmerah in geodetskem načrtu obstoječega stanja ter vseh potrebnih raziskavah, po pridobivanju soglasij in po pripravi vse potrebne dokumentacije smo pričeli z gradnjo regijskega centra, ki obsega razširitev obstoječega odlagališča na lokaciji Pragersko za odlaganje preostanka odpadkov, kompostarno za biološko stabilizacijo odpadkov in kompostiranje s kapaciteto 6.000 ton, sortirnico za sortiranje ter mehansko obdelavo odpadkov s kapaciteto 20.000 ton in spremljajočo infrastrukturo.

Pričeli smo z gradnjo nasipa v okviru CERO Slovenska Bistrica, ki poteka znotraj območja zaprtega dela odlagališča nevarnih odpadkov na Pragerskem. Za kasnejšo izvedbo plitvega temeljenja objektov je predvidena predhodna izvedba gramoznega nasipa v debelini 3 m, s katerim se prekrije plast stisljivih in malo nosilnih temeljnih tal iz komunalnih odpadkov. Nasip gradimo iz naravnih gruščnatih materialov iz kamnolomov. Gradnja nasipa bo potekala dva meseca. Po izgradnji  nasipa bomo zaradi konsolidacije – stisljivosti obstoječega terena, ki je potrebna pred pričetkom izgradnje objektov, za tri mesece prekinili gradnjo na nasipnem platoju. Z gradnjo objektov bomo nadaljevali v začetku leta 2012.

Izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Štajerske regije je projekt, ki povezuje osem občin, in sicer Slovensko Bistrico, Makole, Poljčane, Oplotnico, Rače-Fram, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki; prednostne usmeritve Ravnanje s komunalnimi odpadki. Operacijo delno financira tudi Republika Slovenija, iz proračunskih postavk Ministrstva za okolje in prostor.

Spremljajte projekt tudi na http://www.cero2slb.si/