SI
Show menu

Novice

Riko gradi tudi CERO v Zasavju

17. 8. 2011
V Riku bomo gradili tudi Regijski center za ravnanje z odpadki CEROZ II. faza, ki bo stal v Hrastniku (na lokaciji Unično) in bo služil trem zasavskim občinam – Litiji, Zagorju, Hrastniku in Občini Radeče. Naročniku ga bomo predali konec leta 2013.

Za izvajalca smo bili izbrani na javnem razpisu za izvedbo projekta  » Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ II. faza«.  Za projekt CEROZ bomo izvedli projektiranje, gradnjo, dobavo opreme, poskusno obratovanje in ga po v roku predali investitorju v obratovanje in upravljanje.

Sklop operacije »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ II. faza« zajema odlagališče na lokaciji Unično (240.000 m3), kompostarno (9.000 ton / leto), sortirnico (25.000 ton / leto), ureditev manipulativnih površin na lokaciji Unično, gradnjo transformatorske postaje, dovozno cesto od Marnega do vhoda na odlagališče na lokaciji Unično ter gradnjo postrojenja za predelavo inertnih gradbenih odpadkov (30.000 ton/leto) na lokaciji obstoječega odlagališča Neža.

Vrednost pogodbe je cca 12 mio eurov. Dela se bodo financirala iz proračunskih sredstev Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče in proračunskih sredstev Republike Slovenije.  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete » Ravnanje s komunalnimi odpadki «.

Župan Občine Hrastnik gospod Miran Jerič in direktor podjetja Riko, d.o.o., Janez Škrabec sta pogodbo za izvedbo projekta podpisala konec meseca julija.  Trenutno smo v fazi predložitve grancij, zavarovanj, terminskih in finančni planov ter dogovarjanj s soizvajalci o izvedbi del.

Trenutno gradimo tudi CERO Slovenska Bistrica.