SI
Show menu

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravja pri delu

Mednarodne izkušnje pri načrtovanju in izvedbi projektov s področja tehnološke opreme, energetike, varstva okolja, logističnih sistemov ter gradbeništva v podjetju Riko d.o.o., povezujemo z najvišjimi strokovnimi standardi in natančno ter premišljeno obravnavo pričakovanje svojih naročnikov. Svoje delovanje širimo tudi na nova tržišča in področja, na katerih se pojavljajo potrebe po celovitih rešitvah za uvedbo modernih, produktivnejših in okolju prijaznejših tehnologij za proizvodnjo izdelkov ali procesno industrijo.

Nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujemo na vseh področjih. Pri izvajanju projektov posebno pozornost namenjamo okoljski odgovornosti, odgovornosti glede varnosti in zdravja ljudi, upoštevamo in dosledno spoštujemo zakonodajo na področju okolja in varnosti in zdravja pri delu.

Zavedamo se, da ima naša dejavnost vpliv tako na kakovost izvedenih projektov in dobavljene opreme kot tudi vpliv na okolje. Izvedba naših storitev ima tudi vpliv na varnost in zdravje ljudi, ki izvajajo dela v imenu naše družbe.

Politika vodenja podjetja, katere primernost vodstvo stalno spremlja, vrednoti in spreminja na osnovi doseženih ciljev, upošteva vizijo razvoja dejavnosti podjetja in opredeljuje načela, na katerih gradimo in razvijamo sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem in sistem varnosti in zdravja pri delu, vključujoč zaveze za nenehno izboljševanje vseh sistemov. Zavedamo se, da brez aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih v podjetju in tistih, ki delajo v imenu podjetja, ni uspešnega izvajanja politike.

Zaposleni so seznanjeni s politiko podjetja preko intraneta, zainteresirani javnosti je dostopna na spletni strani podjetja.

Glavna načela politike podjetja so:

 • stalno spremljanje potreb trga in prilagajanje naših sposobnosti, ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za sodelavce,
 • zagotavljanje stalnega strokovnega usposabljanja sodelavcev podjetja,
 • vzpodbujanje in motiviranje sodelavcev za samostojno odgovorno vodenje aktivnosti,
 • zagotavljanje ekonomsko upravičenega nivoja kakovosti na vseh nivojih poslovanja,
 • stalno usklajevanje sistemov vodenja z veljavnimi zakonskimi in ostalimi zahtevami glede kakovosti, okolja in varnosti in zdravja pri delu ter z dobro poslovno prakso,
 • partnersko sodelovanje s ključnimi dobavitelji, izvajalci storitev,
 • negovanje stalnih stikov s ključnimi naročniki in spremljava njihovega zadovoljstva,
 • stalno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti s ciljem dobičkonosnega poslovanja,
 • stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem za izboljšanje učinka ravnanja z okoljem,
 • skrb za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje,
 • evidentiranje porabe virov in energije ter ukrepi za zmanjševanje le teh,
 • gradnja oz. vgrajevanje okoljsko varne tehnologije, ki prinašajo zmanjševanje porabe surovin, pomožnih materialov in energije,
 • spremljanje potencialnih neskladnosti v fazah realizacije naših projektov, da preprečujemo morebitne okoljske izredne razmere/okoljska škoda,v fazi projektiranja prepoznavanje okoljskih vidikov in upoštevanje najboljših razpoložljivih tehnik (BAT)
 • seznanjanje partnerjev z našo politiko vodenja (podpis izjave, s katerim potrjujejo, da so bili seznanjeni z zahtevami našega podjetja in da jih bodo upoštevali),
 • zagotavljanje stalnega usposabljanja in informiranja oseb, ki delajo za podjetje RIKO ali v njegovem imenu, s ciljem izboljševanja zavedanja pomembnosti okolju prijaznega ravnanja in varnosti in zdravja pri delu. Nadzor na usposobljenosti podizvajalcev za varno delo predstavljajo dokazila o usposobljenosti za delo, ki ga bodo opravljali v imenu podjetja Riko,
 • vsi zaposleni (vključujoč tiste, ki delajo v imenu podjetja) se morajo zavedati svojih obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

 

V Ljubljani, 11. 12. 2017                                                                             

Direktor: Janez Škrabec

google-site-verification=Cd5QYSmH-kfhtDKTVDwc9AAxohdY3AGNp6_vkUlc_Tg