SI
Show menu

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravja pri delu

Politika vodenja podjetja

Mednarodne izkušnje pri načrtovanju in izvedbi projektov s področja tehnološkega inženiringa, energetike, logističnih sistemov, prometne infrastrukture, gradbeništva, okoljevarstva in informacijske tehnologije v podjetju Riko d.o.o., povezujemo z najvišjimi strokovnimi standardi in natančno ter premišljeno obravnavo pričakovanje svojih naročnikov. Svoje delovanje širimo tudi na nova tržišča in področja, na katerih se pojavljajo potrebe po celovitih rešitvah za uvedbo modernih, produktivnejših in okolju prijaznejših tehnologij za proizvodnjo izdelkov ali procesno industrijo.

Nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujemo na vseh področjih. Pri izvajanju projektov posebno pozornost namenjamo okoljski odgovornosti, zagotavljanjem varnih in zdravih delovnih razmer, za preprečevanje z delom povezanih poškodb in okvar zdravja. Upoštevamo in dosledno spoštujemo zakonodajo na področju okolja in varnosti in zdravja pri delu ter drugih zahtev, ki so določene v pogodbah.

Politika vodenja podjetja, katere primernost vodstvo stalno spremlja, vrednoti in spreminja na osnovi doseženih ciljev, upošteva vizijo razvoja dejavnosti podjetja in opredeljuje načela, na katerih gradimo in razvijamo sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem in sistem varnosti in zdravja pri delu, vključujoč zaveze za nenehno izboljševanje vseh sistemov. Zavedamo se, da brez aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih v podjetju in tistih, ki delajo v imenu podjetja, ni uspešnega izvajanja politike.

Zaposleni so seznanjeni s politiko podjetja preko intraneta, zainteresirani javnosti je dostopna na spletni strani podjetja.

Glavna načela politike vodenja podjetja so:

 • stalno spremljanje potreb trga in prilagajanje naših sposobnosti, ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za sodelavce,
 • zagotavljanje stalnega strokovnega usposabljanja sodelavcev podjetja,
 • vzpodbujanje in motiviranje sodelavcev za samostojno odgovorno vodenje aktivnosti,
 • zagotavljanje ekonomsko upravičenega nivoja kakovosti na vseh nivojih poslovanja,
 • stalno usklajevanje sistemov vodenja z veljavnimi zakonskimi in ostalimi zahtevami glede kakovosti, okolja in varnosti in zdravja pri delu ter z dobro poslovno prakso,
 • partnersko sodelovanje s ključnimi dobavitelji/izvajalci storitev,
 • negovanje stalnih stikov s ključnimi naročniki in spremljava njihovega zadovoljstva,
 • stalno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti s ciljem dobičkonosnega poslovanja,
 • nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem za izboljšanje učinka sistema ravnanja z okoljem in sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ,
 • skrb za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje,
 • skrb za odpravljanje nevarnosti in zmanjševanje tveganj varstva in zdravja pri delu
 • evidentiranje porabe virov in energije in ukrepi za zmanjševanje le teh,
 • gradnja oz. vgrajevanje okoljsko varne tehnologije, ki prinašajo zmanjševanje porabe surovin, pomožnih materialov in energije,
 • spremljanje potencialnih neskladnosti v fazah realizacije naših projektov, da preprečujemo morebitne okoljske izredne razmere/okoljsko škodo/poškodbe/nezgode  in okvare zdravja,
 • v fazi projektiranja se prepoznavajo okoljski vidiki, kjer se, če je mogoče, vključi zahteva po najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) skupaj z upoštevanjem življenskega cikla izdelkov (LCA),
 • seznanjanje partnerjev s politiko vodenja RIKO (podpis izjave, s katerim potrjujejo, da so bili seznanjeni z zahtevami podjetja in da jih bodo upoštevali,
 • zagotavljanje stalnega usposabljanja in informiranja oseb, ki delajo za podjetje RIKO ali v njegovem imenu, s ciljem izboljševanja zavedanja pomembnosti okolju prijaznega ravnanja ter s ciljem v največji meri zmanjšati tveganja za zdravje in varnost pri delu.
 • zagotavljanja vključevanja  k posvetovanju in sodelovanju delavcev podjetja za izboljševanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.

 

V Ljubljani, 17. 02. 2020                                                                  

Direktor: Janez Škrabec